menusearch
hasannasiri.com

مدیریت

جستجو
مدیریت
جلسه اول کلاس فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتیجلسه اول کلاس فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی ...جلسه اول کلاس فناوری نوین ارتباطی و ا ...طلاعاتی فناوری نوین ارتباطی و اطلاعات ...ی /uploadfile/file_portal/site_2319_w
اقتصاد ، پارازیت ، حسن نصیری ، دانش ، خرد ، ساختار ، سازمان ، فرآیند ، راهبرد ، تکنولوژی ، عملیاتی ، مدیریتی ، مهارت ، استراتژیک ، 106 بازدید، پنج شنبه نوزدهم مهر ۹۷ جلسه اول کلاس مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگیجلسه اول کلاس مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی ...جلسه اول کلاس مدیریت مراکز و سازمان ه ...ای فرهنگی مدیریت مراکز و سازمان های ف ...رهنگی /uploadfile/file_portal/site_23
مدیریت ، مراکز و سازمان های فرهنگی ، حسن نصیری ، تدریس ، 46 بازدید، جمعه بیست و پنجم آبان ۹۷ جلسه سوم کلاس مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگیجلسه سوم کلاس مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی ...جلسه سوم کلاس مدیریت مراکز و سازمان ه ...ای فرهنگی مدیریت مراکز و سازمان های ف ...رهنگی /uploadfile/file_portal/site_23
مدیریت ، مراکز و سازمان های فرهنگی ، حسن نصیری ، 37 بازدید، جمعه بیست و پنجم آبان ۹۷ جلسه دوم کلاس مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگیجلسه دوم کلاس مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی ...جلسه دوم کلاس مدیریت مراکز و سازمان ه ...ای فرهنگی مدیریت مراکز و سازمان های ف ...رهنگی /uploadfile/file_portal/site_23
مدیریت ، مراکز و سازمان های فرهنگی ، حسن نصیری ، 56 بازدید، جمعه بیست و پنجم آبان ۹۷
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز