menusearch
hasannasiri.com

حسن

جستجو
حسن
 مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی ... مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی تدر ...یس «مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی» ... توسط استاد حسن نصیری /uploadfile/fil
مدیریت ، مراکز و سازمان های فرهنگی ، حسن نصیری ، تدریس ، 133 بازدید، جمعه بیست و پنجم آبان ۹۷ گالری تصاویر - سمینار رویکرد های نوین روابط عمومی دانشگاه قوچان گالری تصاویر - سمینار رویکرد های نوین روابط عمومی دانشگاه قوچان ...سمینار رویکرد های نوین روابط عمومی دا ...نشگاه قوچان ... http://hasanna
حسن نصیری ، قیداری ، نصیری قیداری ، سمینار ، رویکرد نوین ، روابط عمومی ، دانشگاه قوچان ، 76 بازدید، پنج شنبه ششم دی ۹۷ مدیریت بازاریابی فرهنگیمدیریت بازاریابی فرهنگی ...مدیریت بازاریابی فرهنگی تدریس «مدیریت ... بازاریابی فرهنگی» توسط استاد حسن نصی ...ری http://hasannasiri.com/uploadfile
مدیریت ، بازاریابی ، فرهنگی ، حسن نصیری ، قیداری ، 153 بازدید، پنج شنبه ششم دی ۹۷ اعتیاد به اینترنت اعتیاد به اینترنت ...اعتیاد به اینترنت نمونه های اعتیاد ب ...ه رایانه و اینترنت بازتاب گسترده ای د ...ر مقایسه با تجربه های ایرانی داشته اس
اعتیاد به اینترنت ، حسن نصیری قیداری ، دکتر نصیری قیداری ، مقاله ، فن آوری نوین ارتباطی ، میثم هادی پور ، 71 بازدید، جمعه هفتم دی ۹۷
شرکت سازنده